علیرضا صفا ایسینی

 

 

 

مدیر کل هماهنگی امور توسعه جزایر

آرش رضائی

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی عمران


سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان

دکتر مسعود دالمن

تحصیلات: دکترا برنامه ریزی و طراحی شهری

:سوابق

معاون دفتر امور شهری و روستایی         سال 78 الی80

شهردار بندرعباس                             سال 80 الی 83

مدیرکل ستادحوادث غیرمترقبه و مناطق محروم  سال 83الی85

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها        سال 92 الی 93

مدیرکل دفتر فنی                                    سال 93 تا کنون

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی   تیرماه 94 تاکنون


مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

ارسلان بهاری میمندی